Συμβουλές

Κλάδεμα καρποφορίας φυλλοβόλλων δένδρων

Το κλάδεμα των φυλλοβόλων δένδρων πραγματοποιείται κατά την χειμερινή περίοδο Δεκέμβριο-Φεβρουάριο όπου τα φυτά βρίσκονται σε λήθαργο.

Το κλάδεμα καρποφορίας αποσκοπεί στην διατήρηση του σχήματος των δένδρων, στην διατήρηση της καρποφόρας βλάστησης σε καλή κατάσταση από πλευράς υγείας ή ζωηρότητας, στην έκθεση του εσωτερικού μέρους της κόμης σε άφθονο φως και επαρκή αερισμό , στην εξασφάλιση μιας ικανοποιητικής παραγωγής και στην δημιουργία επαρκούς νέας καρποφόρας βλάστησης. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η βλάστηση , που εκπτύσσεται από οφθαλμούς που απαντούν σε ξύλο ενός χρόνου, είναι πιο καρποφόρα από εκείνη που εκπτύσσεται από οφθαλμούς της τρέχουσας βλάστησης.

Συνίσταται το αραίωμα των αδύνατων και πλεοναζόντων κλάδων και σε σύντμηση, σε διάφορο μήκος, των παραμενόντων κλάδων. Η σύντμηση των ξυλοφόρων και καρποφόρων κλάδων, συμβάλει στο αραίωμα τους και ευνοεί την ανάπτυξη καρποφόρου ξύλου για τον επόμενο χρόνο. Πρέπει όμως να αποφεύγεται η σύντμηση κλάδων σε είδη και ποικιλίες που καρποφορούν προς το επάκριο τμήμα του κλάδου.

Οι εργασίες αυτές δεν πρέπει να πραγματοποιούνται σε βροχερές ημέρες και αμέσως μετά το κλάδεμα είναι απαραίτητος ο ψεκασμός με χαλκούχο σκεύασμα.